banner

Menu

úvodní Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování právních služeb online


Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování právních služeb online

I.  Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování právních služeb on-line upravují práva a povinnosti při poskytování právních služeb mezi Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o., IČ: 291 64 397, se sídlem Veleslavínova 363/33, 301 00 Plzeň, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28269 (dále jen „advokátní kancelář“) a subjekty, které poptávají právní služby prostřednictvím internetových stránek www.cink.eu/online-sluzby/ (dále jen „objednatel“).

II. Poptávka právních služeb

Objednatel prostřednictvím internetové stránky www.cink.eu/online-sluzby/ poptá požadované právní služby vyplněním a odesláním formuláře umístěného na této internetové stránce. Odesláním předmětného formuláře dává objednatel advokátní kanceláři souhlas s tím, aby byl kontaktován s nabídkou právních služeb v právní věci, kterou poptává prostřednictvím daného formuláře. Odeslání formuláře nezakládá objednateli nárok na čerpání právních služeb ani není jejich závaznou objednávkou. Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu kontaktuje objednatele telefonicky či e-mailem za účelem upřesnění specifikace požadovaných právních služeb a dojednání ceny za tyto služby s tím, že cena za tyto služby může být sjednána jako jednorázová platba za poskytnutou službu či jako hodinová sazba za každých započatých 30 minut právní služby. V případě sjednání hodinové sazby je úhrada dle čl. III. považována za zálohu na tyto služby.

III. Úhrada právních služeb, uzavření objednávky

Po odsouhlasení rozsahu právních služeb a stanovení ceny za tyto služby zašle advokátní kancelář objednateli e-mail se specifikací požadovaných právních služeb a sjednanou odměnou za tyto služby. Součástí zaslaného e-mailu je odkaz na www stránku advokátní kanceláře směřující na platební bránu (www.gopay.com), prostřednictvím které objednatel provede úhradu právních služeb. Provedením úhrady právních služeb se považuje objednávka objednatele za závaznou a akceptovanou advokátní kanceláří a advokátní kancelář na základě této objednávky poskytne sjednané právní služby specifikované v e-mailu zaslaném advokátní kanceláří objednateli a objednatel se zavazuje za tyto služby zaplatit částku, kterou uhradil prostřednictvím výše uvedené platební brány. Advokátní kancelář je plátcem DPH, není-li v komunikaci mezi advokátem a objednatelem uvedeno jinak, jsou uváděné ceny již včetně DPH v zákonné výši.

IV. Způsob poskytování právních služeb

Advokátní kancelář poskytuje právní služby prostřednictvím advokáta či advokátů vykonávající advokacii ve společnosti Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o. (dále jen advokát či advokáti) a dále prostřednictvím zaměstnanců uvedené společnosti (oprávněným k poskytování právních služeb a registrovaných u České advokátní komory), ke kterým je oprávněna v rámci výkonu advokacie. Není-li uvedeno jinak, vztahují se v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek ustanovení týkající se advokátní kanceláře přiměřeně i na osoby, které poskytují právní služby na účet této advokátní kanceláře či poskytují právní služby v rámci zaměstnaneckého poměru k této advokátní kanceláři.

V. Rozsah poskytovaných právních služeb

Objednatel se v rámci poptávky či následné komunikace s advokátní kanceláří zavazuje vylíčit úplně, přesně, podrobně a pravdivě všechny skutečnosti týkající se výše poptávané věci, předložit veškeré dokumenty nebo je alespoň označit, uvést čeho se domáhá a informovat advokáta o všech skutečnostech týkajících se výše uvedené věci. Advokátní kancelář vychází při poskytování právní služby z domněnky pravdivosti a úplnosti materiálů poskytnutých objednatelem. Advokátní kancelář a objednatel výslovně ujednávají, že rozsah poskytnutých právních služeb je omezen výhradně na právní služby specifikované v e-mailu advokátní kanceláře se specifikací poskytované právní služby a současně do výše uhrazené odměny. Dle výslovného ujednání objednatele a advokátní kanceláře není advokátní kancelář či osoby poskytující na její účet právní služby oprávněna ani povinna poskytnout právní služby nad rámec výše uvedeného rozsahu.

Objednatel, pokud je současně spotřebitelem, bere na vědomí, že je oprávněn od uzavřené smlouvy na poskytnutí právní služby učiněné zasláním nabídky na poskytnutí právní služby akceptované provedením platby oprávněn odstoupit ve lhůtě 14 dnů s tím, že s ohledem na jeho žádost o poskytnutí služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, která byla učiněna v rámci odeslání poptávkového formuláře, je povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté právní služby v případě, že mu tyto služby byly před odstoupením od smlouvy advokátní kanceláří poskytnuty.

V případě, že nebude z objektivních důvodů možno právní službu poskytnout či pokud došlo v případě objednatele, který je zároveň spotřebitelem, k odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě, vyrozumí o tom advokátní kancelář bezodkladně klienta a zašle zpět již uhrazené finanční prostředky, snížené o částku za již poskytnuté právní služby na účet, který klient za tímto účelem advokátní kanceláři písemně či prostřednictvím e-mailu sdělí.

VI. Důvěrnost poskytovaných informací

Advokátní kancelář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v rámci poskytování právních služeb dozví. Advokátní kancelář je oprávněna v rámci poskytování právních služeb učinit taková opatření, aby byla schopna zaznamenat a archivovat projev vůle objednatele ohledně poskytovaných právních služeb. Povinnost mlčenlivosti dle předpisů o advokacii není tímto ustanovením dotčena. Objednatel odesláním poptávky po právních službách dává advokátní kanceláři souhlas se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

VI. Vzájemná komunikace

Komunikace mezi objednatelem a advokátní kanceláří či osobami vykonávajícími advokacii v rámci advokátní kanceláře (včetně zasílání písemností) u právních služeb poptaných dle čl. II bude probíhat prostřednictvím e-mailu či internetových stránek advokátní kanceláře www.cink.eu. Písemnosti určené advokátní kanceláři budou zasílány na mail advokat@cink.eu a písemnosti určené objednateli tento žádá zasílat na e-mail uvedený v poptávce právních služeb. Písemnosti odeslané prostřednictvím e-mailu se považují za doručené třetí den po jejich odeslání.

VII. Reklamace poskytnutých služeb

Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnuté služby, pokud mu tyto nebyly poskytnuty řádně, a to písemně na adresu sídla advokátní kanceláře nebo prostřednictvím e-mailu na adresu advokat@cink.eu. Advokátní kancelář je povinna reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět objednatele buď prostřednictvím e-mailové adresy objednatele nebo zasláním informací o vyřízení reklamace na adresu objednatele, je-li advokátní kanceláři známa. Práva a povinnosti objednatele a advokátní kanceláře v rámci reklamace poskytnutých služeb se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1.

VIII. Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář je správcem osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů objednatele na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Advokátní kancelář zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Zpracování osobních údajů objednatele provádí advokátní kancelář pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z objednávky, pro účely zasílání informací o stavu řízení a jiných sdělení objednateli a pro další účely související s činností advokátní kanceláře.

Osobní údaje objednatele nezbytné pro plnění objednávky může advokátní kancelář zpracovávat i bez souhlasu objednatele. Objednatel je povinen uvést své osobní údaje správně a pravdivě. Jestliže se jakýkoli osobní údaj objednatele změní, je objednatel povinen o této změně informovat advokátní kancelář bez zbytečného odkladu, pokud by změna v osobních údajích objednatele mohla způsobit, že advokátní kancelář nebude schopna řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající z objednávky. Objednatel potvrzuje, že byl ze strany advokátní kanceláře poučen o tom, že poskytnutí jeho osobních údajů je dobrovolné.

Osobní údaje objednatele budou zpracovány advokátní kanceláří v elektronické a tištěné podobě. Osobní údaje objednatele budou advokátní kanceláří uchovávány po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. Přístup k osobním údajům objednatele mají pověření zaměstnanci advokátní kanceláře, kteří byli poučeni o povinnosti mlčenlivosti. Jestliže objednatel zjistí nebo se domnívá, že advokátní kancelář provádí zpracování osobních údajů objednatele, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat advokátní kancelář o vysvětlení, požadovat, aby advokátní kancelář odstranila takto vzniklý stav, zejm. aby blokovala osobní údaje objednatele, provedla jejich opravu, doplnění nebo likvidaci. Objednatel se může se svými žádostmi adresované advokátní kanceláři v oblasti zpracování osobních údajů obracet prostřednictvím e-mailové adresy advokat@cink.eu, nebo písemnou žádostí adresovanou na doručovací adresu advokátní kanceláře. Je-li tato žádost objednatele shledána oprávněnou, advokátní kancelář neprodleně odstraní závadný stav. Objednatel je rovněž oprávněn podat podnět či stížnost na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů přímo k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII. Ostatní ujednání

Není-li uvedeno jinak, mají odchylná ujednání mezi objednatelem a advokátní kanceláří přednost před ujednáními obsaženými v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

Platební bránu uvedenou v čl. III. lze krom úhrady za právní služby použít na úhradu právních služeb či složení zálohy na právní služby poskytované klasickým způsobem klientovi zastoupenému advokátní kanceláří či advokátem vykonávajícím advokacii v rámci této advokátní kanceláře. V takovém případě bude platba zaslaná touto platební branou přiřazena jako záloha na právní služby či úhrada vyúčtování za právní služby klienta, jehož jméno bude uvedeno v poptávkovém formuláři.

V Plzni dne 1.5.2018

[Přeskočit navigaci]

Řekli o nás

 • Na advokátní kancelář jsme se obrátili při prodeji našeho domu. Advokát připravil všechny dokumenty, projednal s...

  Více

  Manželé
  Domácnost

  další reference
 • Advokáta jsem musel vyhledat poté, co na mě byla neoprávněně podána exekuce za neexistující dluh. Advokát dosáhl...

  Více

  Klient, severní Čechy
  Domácnost

  další reference
 • Advokáta jsem vyhledala poté, co se babička rozhodla darovat mi svojí chatu. Aniž bych se musela o cokoliv starat,...

  Více

  Klientka
  Domácnost

  další reference

Aktuality

Začíná milostivé léto – jak se rychle zbavit dluhů jen za 908,- Kč?

Začíná milostivé léto – jak se rychle zbavit dluhů jen za 908,- Kč?

01.11.2021

Jelikož se v posledních dnech na naši advokátní kancelář CINK a partneři obrací mnoho klientů s žádostí o pomoc a rady v souvislosti se zbavením se dluhů, v rámci tzv. milostivého léta, přinášíme stručný přehled informací jak danou akci využít.

více

AK CINK i v roce 2019 mezi 10 nejlepšími firmami Plzeňského kraje

AK CINK i v roce 2019 mezi 10 nejlepšími firmami Plzeňského kraje

14.10.2019

Naší advokátní kanceláři se i v letošním roce podařilo v prestižní soutěži Vodafone firma roku 2019 jako jediné advokátní kanceláři postoupit do finále Plzeňského kraje a dostat se tak do výběru 10 nejúspěšnějších firem účastnících se krajského kola.

více

Více aktualit

Online služby sipka

Kontaktujte nás

Plzeň

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.
Veleslavínova 363/33, 301 00 Plzeň

tel.: 378 774 199
fax: 378 774 198

více info

Praha

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5

tel.: 245 009 045
fax: 245 009 146

více info

Potřebujete poradit?

Napište nám dotaz a my se vám obratem ozveme.

© Všechna práva vyhrazena Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o. - advokátní kancelář

3D securegopayonline marketing